Poradenské služby ve škole 2019-20

22. 8. 2019, 08:40

Poskytování poradenských služeb na ZŠ Lánov

Poradenskými pracovníky školy jsou:

Ing. Anna Křelinová – výchovná poradkyně – kariérové poradenství

Mgr. Ivana Špimerová  – metodik prevence

PhDr. Martina Skalková, PhD. - výchovný poradce - nadaní žáci

Asistentky pedagoga
Iveta Novotná,DiS.
Mgr. Olga Havlíčková
Pavla Lukešová
Renata Tomíčková
Radka Matěnová
Eliška Rojtová
Barbora Mertlíková - školní asistent (MŠ)

Služby jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Zaměření poradenských služeb:

 • Poskytování metodické podpory učitelům
 • Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Kariérové poradenství
 • Primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit pro tyto programy metodické zázemí
 • Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • Zajistit propojenost poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP a úřadů práce)
 • Zajistit podmínky pro možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Vytýčení hlavních problémů žáka, participace na vytvoření IVP – v kooperaci s třídním učitelem, se zákonnými zástupci žáka, …
 • Zajišťování reedukační péče
 • Zajištění speciálních pomůcek
 • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s PPP, SPC, SVP, s rodinou žáka, …

A. Křelinová

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.