Specifické vývojové poruchy učení

=

souhrnný název pro níže uvedené poruchy (vývojové: začínají se výrazně projevovat až v určitém vývojovém období, po pubertě mizí vs. možná rezidua).

Dyslexie

= porucha osvojování čtenářských dovedností, je nejčastější.

Dysgrafie

= porucha osvojování psaní, postihuje grafickou podobu písemného projevu, čitelnost, úpravu.

Dysortografie

= porucha osvojování pravopisu, osvojování a aplikace gramatických pravidel je postižena druhotně, z 95% se vyskytuje ve spojení s dyslexií.

Dyskalkulie

= porucha osvojování matematických dovedností.

Dyspraxie

= porucha, která postihuje osvojování, plánování a provádění volních pohybů.

Doporučení pro rodiče žáků se specifickými vývojovými poruchami učení:

  • pročtěte si důkladně doporučení pedagogicko-psychologické poradny;
  • věnujte se s dítětem domácí přípravě kratší dobu, ale pravidelně (při delším nárazovém učení dítě neudrží pozornost);
  • buďte důslední;
  • spolupracujte s vyučujícími;
  • povzbuzujte dítě, nenechte se odradit případným neúspěchem.