Dvanáct let na ZŠ a MŠ Lánov

tisknout

19. 4. 2024

   V pondělí 25. 3. 2024 mně paní starostka obce Lánov Eliška Rojtová oznámila, že Rada obce na svém posledním zasedání rozhodla o mém odvolání a vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku školy v Lánově. Ke dni 31. 7. končí moje jmenování na pozici ředitelky Základní školy a Mateřské školy Lánov. Když něco končí, je čas se zastavit, je čas na bilancování. Vrátit se do roku 2012 a projít dvanáct let funkčního období. Je to tak dávno a přesto, jako by to bylo včera. Vše, co se každý školní rok odehrálo, připravilo, postavilo, dokázalo, je důležité. Kde začít?

Školní rok 2012 -2013

 • první rok bez zástupce ředitele,
 • ve škole je 201 žáků v 10 třídách, 26 pedagogických a 14 nepedagogických pracovníků,
 • rozjíždí se projekt Praktická ornitologie na ZŠ v Lánově,
 • proběhla kompletní rekonstrukce budovy MŠ PL a MŠ HL (výměna oken a zateplení budovy, úprava školní zahrady…),
 • zahájena tradice Vánočních jarmarků ve škole,
 • pokračování a rozšiřování mimoškolní činnosti (kroužků).

Školní rok 2013 – 2014

 • nastupuje zástupkyně Ing. Anna Křelinová,
 • první dotazníkové šetření KALIBRO pro rodiče, zaměstnance a žáky - „Škola a já“,
 • proběhla kompletní rekonstrukce budovy B, zrealizovala se obnova školní zahrady a vybavení,
 • navýšila se kapacita ŠD na 75 žáků.

Školní rok 2014 -2015

 • začlenění prvních 2 asistentů pedagoga,
 • celoškolní téma: S bílým čápem letem světem

Každé dva měsíce žáci navštívili jeden světadíl, o kterém se díky nápaditým aktivitám dozvěděli řadu nových informací o lidech, jejich kultuře i historii. Projekt plynule navázal na Praktickou ornitologii na Základní škole v Lánově.

 • spolupráce s firmou TOP Priority – administrativní pomoc při získávání finančních prostředků z grantů a dotací na školní projekty,
 • dovybavení školní zahrady MŠ herní sestavou,
 • vybavení interiéru ŠD (podlahy, nábytek…).

Školní rok 2015 – 2016

 • Škola pro 21. století – příprava akčního plánu ZŠ a MŠ Lánov – zapojení všech zaměstnanců, žáků i zřizovatele (podněty, nápady, snění…),
 • zahájení přístavby školy, 21. 1. 2016 byla otevřena nová přístavba ZŠ. Škola tak získala tři kmenové třídy, kabinet, sborovnu, knihovnu, ředitelnu a kancelář. Venkovní prostory jsou určeny relaxaci žáků (výstavba hřiště na šachy, člověče nezlob se a panáka).
 • celoškolní téma: Na křídlech knížky

Projekt využil tematického zaměření na čtenářskou a jazykovou gramotnost. Žáci se v průběhu roku seznámili s literárními směry, různými druhy literatury, se spisovateli i novými informacemi týkajících se knížek. Podařilo se nám vybavit novou knihovnu i relaxační koutky.

 • oslovení a navázaní spolupráce s regionálními firmami (finanční a materiální podpora školy).

Školní rok 2016 – 2017

 • ve škole je 244 žáků v 11 třídách, 3 asistenti pedagoga, 28 pedagogických a 16 nepedagogických pracovníků,
 • celoškolní téma: Přírodní živly - rok VODY,
 • příprava dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – společné výjezdy, sdílení zkušeností,
 • nebylo povoleno navýšení kapacit ŠD – zřizovatel financuje 1 oddělení – vznik Lánováku (20 žáků),
 • dotazníkové šetření KALIBRO „Škola a já“,
 • zahájení stavby školní jídelny.

Školní rok 2017 – 2018

 • ve škole je 262 žáků ve 13 třídách, 4 asistenti pedagoga, 32 pedagogických a 16 nepedagogických pracovníků,
 • celoškolní téma: Přírodní živly - VZDUCH,
 • projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci (Poznejme se více – Karpacz, Szklarska Poreba, Poznejme se navzájem – Baunatal),
 • 11. 2017 – otevření nové školní jídelny + parkoviště pro zaměstnance.

Školní rok 2018 – 2019

 • ve škole je 276 žáků v 15 třídách, 6 asistentů pedagoga, 35 pedagogických a 17 nepedagogických pracovníků,
 • celoškolní téma: 100 let Československé republiky,
 • přestavba a rozšíření budovy B - v rámci přestavby vzniklo nové plnohodnotné oddělení MŠ (navýšení kapacity MŠ z 95 dětí na 106) a ŠD (navýšila se kapacita ŠD ze 75 na 83 dětí), šatny školní družiny, parkovací místa, jsou zde umístěny 2 první třídy,
 • schválena dotace na oddělení školní družiny - Lánovák  ve výši 3 793 000,- Kč.

Školní rok 2019-2020

 • ve škole je 302 žáků v 16 třídách, 8 asistentů pedagoga, 40 pedagogických a 17 nepedagogických pracovníků,
 • celoškolní téma: Přírodní živly – ZEMĚ,
 • podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků,
 • cílené aktivity zaměřené na práci s nadanými dětmi (Klub nadaných dětí Lánovák),
 • dokončení výstavby a 5. 9. 2019 otevření Polytechnického a jazykově komunikačního centra. V rámci výstavby vznikly čtyři nové učebny cizích jazyků, které se dají propojit v konferenční sál. Zázemí pro polytechnickou výchovu (čistá dílna, velká dílna, šicí dílna) a pracovní činnosti (nová plně vybavená kuchyňka, skleník). Před objektem centra se vybudovaly školní pozemky a arboretum.
 • od 11. 3. 2020 do 25. 5. 2020 – škola uzavřena z důvodu COVID 19 – zabezpečení distanční výuky.

Školní rok 2020 - 2021

 • ve škole je 309 žáků v 17 třídách, 8 asistentů pedagoga, 41 pedagogických a 18 nepedagogických pracovníků,
 • celoškolní téma: Přírodní živly – OHEŇ,
 • říjen 2020 až duben 2021 – distanční výuka, květen 2021 – rotační výuka, červen – pravidelná školní docházka.

Školní rok 2021 – 2022

 • ve škole je 296 žáků v 17 třídách, 8 asistentů pedagoga, 41 pedagogických a 18 nepedagogických pracovníků,
 • celoškolní téma: My a lidé okolo nás. Školní projekt byl zaměřen na mezilidské vztahy (handicap, solidarita, charita, pomoc, láska, přátelství, spolužáci, odvaha, statečnost, rodina, sourozenci, respekt, úcta).

Školní rok 2022 – 2023

 • ve škole je 309 žáků v 17 třídách, 11 asistentů pedagoga, 1 školní asistent, speciální pedagog, 39 pedagogických a 18 nepedagogických pracovníků,
 • rozšíření týmu vedoucích pracovníků o zástupce ředitelky Mgr. Libora Spurného,
 • ukotvení sportovních aktivit v jednotlivých ročnících (1. – bruslení, 2.-3. plavecký výcvik, 4.-5. – turistika,
  – adaptační kurz, 7. – lyžování, 8.- vodácký kurz, 9. – cyklistika),
 • celoškolní téma: Rok znalostí, dovedností a talentů“ aneb bude CIRKUS!

Školní projekt byl zaměřen na hledání, rozvoj a podporu dětských schopností a dovedností. Během projektových dnů a připravovaných aktivit ve škole i mimo školu si žáci vyzkoušeli, na co stačí, co je baví, čemu by se chtěli věnovat. Ukončením celého ročního projektu byl projektový týden s CIRKUSEM HAPPY KIDS.

 • 12. 2022 ukončení činnosti Lánováku, jako součásti školy,
 • provoz Lánováku nadále pokračuje pod záštitou neziskové organizace EDDA, z.ú. (projekt je podpořen díky financování programu OPZ plus s číslem projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000155. Žadatel MAS Krkonoše).
 • projekt ŠKODA EDU - zaměření na téma leadership, program SBOROVNA a vize školy.

Školní rok 2023-2024

 • změna v týmu vedoucích pracovníků - zástupkyní ředitelky se stává Ing. Soňa Matyášová,
 • rozšíření školního poradenského pracoviště o školního psychologa,
 • celoškolní téma: Krkonoše křížem krážem – s Krakonošem“,
 • nová tradice školy – Krakonošova jarní zábava – neformální setkání zaměstnanců školy a rodičů,
 • příprava dlouhodobé koncepce pro práci s nadanými a zvídavými žáky, obsazení pozice koordinátora pro nadání, spolupráce s organizacemi podporující nadané děti v ČR (SYNAPSE, MENSA, KHK…).

 

Závěrem
   Za dvanáct let byly opraveny všechny budovy školy, postavena přístavba na školu a k budově B. Vyrostl nový objekt školní jídelny. Polytechnické a jazykově komunikační centrum naplňuje požadavky nového přístupu k výuce. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, pomůckami i technikou. Zázemí okolo budov je upravené, zahrady poskytují množství nových hracích prvků a víceúčelové hřiště zabezpečuje prostor pro sportovní vyžití. Prostavělo se 107 250 000,- Kč a získali jsme další granty a dotace ve výši 20 245 211,- Kč (viz příloha).

   Moderně vybavené budovy by ovšem byly zbytečné, kdyby zely prázdnotou. Počet žáků naší školy však rok od roku stoupal. Rozšířil se zároveň tým pedagogických i nepedagogických pracovníků, lidí, kteří se respektují, spolupracují a chtějí. Jsem na ně hrdá. Na jejich práci, nápady i nadšení. Na jejich přístup k našim dětem, k našim žákům. Nezáleží na tom, jakou pozici ve škole zastávají. Každý z nich je důležitý a dohromady tvoří tým, který dává naší škole smysl. Za to jim patří dík.

   Čeká nás ještě hodně práce. Doladit vize a doplnit tak akční plán školy. Začít zase trošku snít. Připravit ve spolupráci s obcí plány oprav a údržby, kterou škola sama nezvládne. Zamyslet se společně nad možnostmi dalších projektů, které jsou v oblasti „snění“. Saunové a relaxační centrum pro žáky, využití Otmarovy louky, revitalizace přírodní zahrady v MŠ HL… Cíleně vyhledávat a podporovat nadání u našich žáků, a to ve všech oblastech. Motivovat a vést žáky k seberozvoji, ke zdravému sebevědomí, ale také ke slušnosti, respektu a úctě. Být jim dobrým příkladem. Snažit se účelně využívat všechnu techniku a vybavení, které máme. Prohlubovat spolupráci se školami v širokém okolí, s firmami, a hlavně s rodiči. Ale především zabezpečit pro naše žáky a zaměstnance bezpečnou školu s přátelskou a klidnou atmosférou. To je pro mě to nejdůležitější.

   Děkuji zřizovateli školy, rodičům, občanům Lánova a všem zaměstnancům za pomoc a skvělou spolupráci. Jestli bude nebo nebude pokračovat, o tom rozhodne konkurzní řízení a Rada obce.

Mgr. Radmila Koniková, ředitelka školy

Ke stažení

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:40 přestávka

 • 8:40-9:25 2. hodina

 • 9:25-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

ISIC Školák

 • Žákovský průkaz ISIC Školák

Partner školy