O škole

budova školy

Charakteristika školy

Školní jídelna

Školní jídelna

Základní škola v Lánově je plně organizovaná spádová škola s prvním i druhým stupněm včetně tří oddělení školní družiny + zájmový kroužek Lánovák, mateřské školky a školní jídelny.
Kapacita ZŠ se od 1. 9. 2019 navýšila na 325 žáků.

Zřizovatelem je obec Lánov, Lánov 200, 543 41, www.lanov.cz. Naše zařízení poskytuje základní vzdělání podle vlastního ŠVP – Krakonošova škola. Výchovně vzdělávací činnost školy je řízena ročním plánem práce školy a podrobnějšími měsíčními plány. Každý rok máme tematicky zaměřený (Voda, Vzduch, Země…).

Přírodovědná učebna

Přírodovědná učebna

Hlavní budova školy se nachází v Prostředním Lánově čp 155. Jsou zde učebny pro první stupeň a druhý stupeň, odborné učebny, šatny, kabinety, sborovna, ředitelna. S ní je spojená nově vybudovaná jídelna, tělocvična, víceúčelové hřiště a budova tzv. Fary, kde jsou k dispozici dvě učebny.

V blízkosti školy je budova B se zázemím pro školní družinu, dvě učebny prvního stupně a jednoho oddělení mateřské školy. Ostatní oddělení mateřské školy jsou v dalších dvou budovách (MŠ Prostřední Lánov, MŠ Horní Lánov). K budově patří školní hřiště a hřiště s umělým povrchem.

Multifunkční učebna

Multifunkční učebna

Učebny ve škole jsou kmenové a odborné. Všechny učebny jsou vybaveny nastavitelným funkčním nábytkem a dataprojektory. V odborných třídách jsou k dispozici interaktivní tabule včetně počítačů dle potřeby. Toto vybavení je doplněno dalšími pomůckami.

Učebny, kabinety, sborovna, kancelář a ostatní budovy školy jsou propojeny počítačovou sítí s připojením na internet, je možné využívat i zabezpečené bezdrátové sítě WiFi. V jednotlivých budovách mohou učitelé využívat kopírovací přístroje, tiskárny a ostatní techniku.

Polytechnické a jazykově-komunikační centrum

Polytechnické a jazykově-komunikační centrum

V červnu 2019 bylo zkolaudováno Polytechnické a jazykově-komunikační centrum. Škola tím získala čtyři jazykové učebny, které se dají přeměnit v jeden velký přednáškový sál. V přízemí jsou vybudovány dílny, skleník a cvičný byt.

Ke sportovnímu vyžití slouží nově vybudovaná tělocvična s vybavením, posilovna, venkovní víceúčelové hřiště, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.

Venkovní víceúčelové hřiště

Venkovní víceúčelové hřiště

Kromě zajištění povinné školní docházky se zaměřujeme i na pestrou mimoškolní činnost – zájmové kroužky (všestranné zaměření – každoročně více než deset kroužků s účastí více než poloviny dětí).

Ředitelka: Mgr. Radmila Koniková
Zástupce ředitele: Ing. Anna Křelinová
Vedoucí MŠ: Martina Černá
Vedoucí vychovatelka ŠD: Olga Skálová
Vedoucí předškolního a školního stravování: Monika Klimešová

Inspekční zprávy z posledních let k shlédnutí na webu České školní inspekce.

lavičky u školy

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.