O škole

budova školy

Charakteristika školy

Základní škola v Lánově je plně organizovaná spádová škola s prvním i druhým stupněm včetně tří oddělení školní družiny, mateřské školky a školní jídelny. Aktuální počet žáků je 241.
Zřizovatelem je obec Lánov, Lánov 200, 543 41, www.lanov.cz. Naše zařízení poskytuje základní vzdělání podle vlastního ŠVP – Krakonošova škola. Výchovně vzdělávací činnost školy je řízena ročním plánem práce školy a podrobnějšími měsíčními plány.
Kromě zajištění povinné školní docházky se zaměřujeme i na pestrou mimoškolní činnost - zájmové kroužky (všestranné zaměření - každoročně více než deset kroužků s účastí více než poloviny dětí).

Hlavní budova školy se nachází v Prostředním Lánově. Jsou zde učebny pro první stupeň (přízemí) a druhý stupeň (první patro), odborné učebny, šatny, kabinety, sborovna, ředitelna, S ní je spojená nově vybudovaná tělocvična a budova tzv Fary, kde jsou k dispozici dvě učebny.

Přírodovědná učebna

Přírodovědná učebna

V blízkosti školy je budova školní družiny a jednoho oddělení mateřské školy. K budově patří školní hřiště a hřiště s umělým povrchem. Ostatní oddělení mateřské školy jsou v dalších dvou budovách (MŠ Prostřední Lánov, MŠ Horní Lánov). Školní jídelna je v současné době mimo školu ve staré budově (Lánov 100).

Učebny ve škole jsou kmenové, víceúčelové a odborné. Kmenové učebny jsou vybaveny nastavitelným funkčním nábytkem. Ve víceúčelových třídách jsou k dispozici interaktivní tabule, počítače dle potřeby a v odborných učebnách je toto vybavení doplněno dalšími pomůckami.

Učebny, kabinety, sborovna, kancelář a ostatní budovy školy jsou propojeny počítačovou sítí s připojením na internet, je možné využívat i zabezpečené bezdrátové sítě WiFi. V jednotlivých budovách mohou učitelé využívat kopírovací přístroje, tiskárny a ostatní techniku.

Multifunkční učebna

Multifunkční učebna

Ke sportovnímu vyžití slouží nově vybudovaná tělocvična s vybavením, posilovna, venkovní hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.

Příspěvková organizace je složena ze základní školy, tří mateřských škol a školní jídelny, která má dvě odloučená pracoviště.

Ředitelka: Mgr. Radmila Koniková
Zástupce ředitele: Ing. Anna Křelinová
Vedoucí MŠ: Martina Černá
Vedoucí vychovatelka ŠD: Olga Skálová
Vedoucí předškolního a školního stravování: Monika Klimešová

Inspekční zprávy z posledních let k shlédnutí na webu České školní inspekce.

lavičky u školy

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.