O škole

budova školy

Charakteristika školy

Základní škola v Lánově je plně organizovaná spádová škola s prvním i druhým stupněm včetně tří oddělení školní družiny + zájmový kroužek Lánovák, mateřské školky a školní jídelny. Kapacita ZŠ se od 1. 9. 2018 navýšila na 285 žáků.
Zřizovatelem je obec Lánov, Lánov 200, 543 41, www.lanov.cz. Naše zařízení poskytuje základní vzdělání podle vlastního ŠVP – Krakonošova škola. Výchovně vzdělávací činnost školy je řízena ročním plánem práce školy a podrobnějšími měsíčními plány. Každý rok máme tematicky zaměřený (Voda, Vzduch, Země…)
Kromě zajištění povinné školní docházky se zaměřujeme i na pestrou mimoškolní činnost – zájmové kroužky (všestranné zaměření – každoročně více než deset kroužků s účastí více než poloviny dětí).

Hlavní budova školy se nachází v Prostředním Lánově čp 155. Jsou zde učebny pro první stupeň a druhý stupeň, odborné učebny, šatny, kabinety, sborovna, ředitelna. S ní je spojená nově vybudovaná jídelna, tělocvična a budova tzv. Fary, kde jsou k dispozici dvě učebny.

Přírodovědná učebna

Přírodovědná učebna

V blízkosti školy je budova školní družiny a jednoho oddělení mateřské školy. K budově patří školní víceúčelové hřiště a hřiště s umělým povrchem. Ostatní oddělení mateřské školy jsou v dalších dvou budovách (MŠ Prostřední Lánov, MŠ Horní Lánov).

Učebny ve škole jsou kmenové a odborné. Všechny učebny jsou vybaveny nastavitelným funkčním nábytkem a dataprojektory. V odborných třídách jsou k dispozici interaktivní tabule včetně počítačů dle potřeby. Toto vybavení je doplněno dalšími pomůckami.

Učebny, kabinety, sborovna, kancelář a ostatní budovy školy jsou propojeny počítačovou sítí s připojením na internet, je možné využívat i zabezpečené bezdrátové sítě WiFi. V jednotlivých budovách mohou učitelé využívat kopírovací přístroje, tiskárny a ostatní techniku.

Multifunkční učebna

Multifunkční učebna

Ke sportovnímu vyžití slouží nově vybudovaná tělocvična s vybavením, posilovna, venkovní víceúčelové hřiště, hřiště s umělým povrchem a školní zahrada.

Příspěvková organizace je složena ze základní školy, tří mateřských škol a školní jídelny.

Ředitelka: Mgr. Radmila Koniková
Zástupce ředitele: Ing. Anna Křelinová
Vedoucí MŠ: Martina Černá
Vedoucí vychovatelka ŠD: Olga Skálová
Vedoucí předškolního a školního stravování: Monika Klimešová

Inspekční zprávy z posledních let k shlédnutí na webu České školní inspekce.

lavičky u školy

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina