Školní psycholog

Od školního roku 2023/2024 působí na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Kdo je školní psycholog na naší škole?

 • Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK Praha, speciální pedagogiku na PedF UK Praha a postgraduální studium na FF UK. Má 45letou praxi v oblasti poradenské psychologie a speciální pedagogiky.

Co školní psycholog dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků základní a střední školy s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledávat žáky mimořádně nadané,
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi,
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti v základní škole co nejlépe prospívali,
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji,
 • poskytuje krizovou intervenci,
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství, které je zaměřeno na volbu střední, vyšší odborné a vysoké školy, ale i povolání,
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky,
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy,
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby.

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Na školního psychologa se nejčastěji obracejí žáci v případě, když:

 • mají pocit, že nezvládají učivo a domácí přípravu tak, jak by si přáli,
 • je trápí vztahy s vrstevníky či dospělými ve škole, ale i jinde,
 • jen obtížně vyhovují požadavkům, které na ně kladou ostatní,
 • potřebují poradit se svým profesním zaměřením,
 • zkrátka mají pocit, že by si potřebovali s někým popovídat o tom, co je trápí.

Na školního psychologa se nejčastěji obracejí rodiče a zákonní zástupci v případě, když:

 • nerozumí změnám chování a prožívání, které se u jejich dětí projevují,
 • potřebují poradit s domácí přípravou a zvýšením efektivity domácí přípravy do školy,
 • chtějí zkonzultovat možnosti řešení výchovných či osobnostních problémů jejich dětí,
 • mají pocit, že se jejich dítě ocitlo v ohrožení sociálně – patologických jevů.

Na školního psychologa se nejčastěji obracejí učitelé v případě, když:

 • potřebují zkonzultovat aktuální vztahy, krize a nečekané změny v chování žáků,
 • chtějí zmapovat klima ve třídě a odpovídajícím způsobem na změnu atmosféry reagovat,
 • mají pocit, že potřebují podporu při spolupráci s žáky a jejich rodičů.

Individuální vyšetření a konzultace:

 • pondělí a středa od 8:00 do 14:00 hod.

Skupinová vyšetření a individuální konzultace:

 • pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hod.

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Pracovna psychologa je v levém traktu přízemí školy.

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje se žáky buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby žáka samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní potřeby žáků a jejich rodičů, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s účastí žáka při individuálním nebo skupinovým vyšetřením školního psychologa ve škole. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě / žáka z těchto aktivit vynechává.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti / žákovi, jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě / žáka. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog se žákem systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s  výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze zákonní zástupci žáka nebo zletilý žák.

Ke stažení